Könyvek

Kívül/Belül

Egy új politikai logika

 
Kiadó: Napvilág Kiadó
Oldalak száma: 308
Kötés: papír / puha kötés
Súly: 430 gr
ISBN: 978-963-338-467-1
 
Kiadás éve: 2021
Idézettség és eladott példányok:
 

Amikor politikáról gondolkodunk, akkor általában a szegények és gazdagok, a hatalom és a nép, az erősek és gyengék, a tőkések és a munkások közötti hagyományos szembenállásokból indulunk ki. A könyv fő tézise szerint azonban ezek helyett teljesen más megközelítésre van szükségünk, amennyiben a következő évtizedek közéleti eseményeit várhatóan a privilegizált tereken belül lévők és az azokon kívül rekedtek küzdelmei határozzák majd meg.

Az új globális konfliktus megjelenésére utalnak a világszerte épülő falak és kerítések éppúgy, mint az egymást érő migrációs hullámok útjában magasodó szögesdrótok, a koronavírus idején lezáruló határok és karanténok, vagy a Brexit, az EU bővítés felfüggesztése és a nemzetállami nosztalgia felerősödése.

A változás hátterében a posztmodern kapitalizmus éleződő ellentmondásai állnak. A szerző bemutatja, hogy a tőke miképpen szabdalja különféle zónákra a Földet és hogyan emelkednek ki a most kialakuló kulturális kapitalizmus oázisai a globalizáció sivatagából. Ezekkel a folyamatokkal összefüggésben elemzi többek között a jelen szorongó és konzervatív, korszellemét, a populizmus veszélyeit vagy a magyar politikai elitek versengését. Kiemelten foglalkozik a 21. század radikális-forradalmi baloldali mozgalmainak esélyeivel – különös tekintettel az autonomista, feminista és ökológiai irányzatokra. A kötet a politikaelmélet és a kultúrkritika nézőpontjának eredeti egyesítési kísérlete, amely alapos szembenézésre sarkallja olvasóját.

Ideológia, kritika, posztmarxizmus

A baloldal új korszaka felé

 
Kiadó: Napvilág Kiadó
Oldalak száma: 338
Kötés: papír / puha kötés
Súly: 430 gr
ISBN: 9789633384213
 
Kiadás éve: 2018
Idézettség és eladott példányok:

A posztmarxizmus mint elméleti irányzat a hatvanas évek végén alakult ki, képviselői egyszerre kívántak túllépni az osztályharc és a történelmi materializmus horizontján és eközben hűek maradni Marx örökségéhez. Úgy érzékelték, hogy a kapitalizmus gyökeres átalakulása nyomán már használhatatlanná vált a marxizmus merev tudományos apparátusa. Az osztályharc, a világtörténelem, a forradalom, a szocializmus, a kizsákmányolás fogalmaira épülő beszédmódnak nemcsak mozgósító ereje csökkent, de érvényessége is megkérdőjeleződött.

E könyv elsőként teszi fel azt a kérdést, hogy miért éppen az ideológia lett az irányzat képviselőinek egyik központi témája. A szerző értelmezésében az ideológiakritika vonzereje abban rejlik, hogy a radikális-forradalmi politika újraalapozásának esélyét kínálja, lehetővé téve a marxista baloldal önkritikáját. Segítségével olyan eszközrendszerhez jutott a kritikai társadalomelmélet, amely alkalmasnak bizonyul a posztmodern kapitalizmus társadalmi és politikai folyamatainak elemzésére.

A szerző az ideológia problematikáján keresztül többek között olyan gondolkodók munkásságát mutatja be, mint Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Jean Baudrillard, Guy Debord, Michel Foucault, Gilles Deleuze és Antonio Negri. Mindezt azzal a céllal teszi, hogy végül felvázolhassa azt az “ideológiakritikai szituációt”, amely véleménye szerint felelős a baloldali gondolkodás és cselekvés mai, egyre mélyülő válságáért. A könyv azzal, hogy közérthető módon segít eligazodni a különféle kortárs elméletek sokaságában, hasznos és hiánypótló olvasmány lehet a politológus, filozófus, szociológus hallgatók, illetve az érdeklődő laikusok számára is.

Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák

A 200. évforduló

(Antal Attilával és Földes Györggyel közösen szerkesztve)

 
Kiadó: Napvilág Kiadó
Oldalak száma: 419
Kötés: papír / puha kötés
Súly: 620 gr
ISBN: 978-963-338-432-9
 
Kiadás éve: 2018

Idézettség és eladott példányok: 

Minek köszönhető Marx töretlen népszerűsége – teszik fel sokan a kérdést születésének 200. évfordulóján. A kötet szerzői-szerkesztői szerint ebben döntő szerepe van annak, hogy örökségéből az értelmezések, irányzatok és iskolák mérhetetlenül széles skálája alakult ki az idők során. Azt láthatjuk, hogy napjainkban a legtöbben először ezek kapcsán találkoznak a német gondolkodó nevével, és ennek hatása sugárzik vissza azután magára Marxra is. Az a gazdag szellemi-politikai muníció tehát, amelyet követői és örökösei felhalmoztak, végérvényesen beékelődik Marx időszaka és a mai olvasó kora közé.

A tanulmánykötet annak bemutatását tekinti elsődleges feladatának, hogy milyen formában kínál Marx „találkozási pontokat”. A három részre tagolt kötet egyes írásaiból megismerhetők azok a marxi gyökerű alapfogalmak, paradigmák és elméletek, amelyek megkerülhetetlenné váltak az idők során: a politikai gazdaságtan, formációelmélet, elidegenedés- és hegemónia,  a történelmi materializmus, osztályelmélet, rendszerelmélet, értékkritika és világrendszer-elemzés. Az elemzésekből feltárul, hogy miért oly vonzó sokak számára napjainkban azoknak az irányzatoknak a szellemi klímája, mint amilyen a maoizmus, a szituacionalizmus, a kritikai elmélet, a magyarországi Budapesti Iskola, az analitikus marxizmus, a Szocializmus, vagy Barbárság köre avagy a posztmarxizmus.  Végezetül megérthető, hogy a közgazdaságtan, a szociológia, a politikaelmélet, a pszichológia, a pedagógia, a feminizmus vagy az ökológia területein hogyan vannak jelen azok „kritikai” vagy „marxista” változatai.

A szerzők-szerkesztők szándéka szerint a szaktudományok művelőin túl a világ dolgai iránt érdeklődők, az egyetemisták és a terepen dolgozó aktivisták számára is hasznos, hiánypótló kötet abban is segít, hogy eligazodjunk Marx életművével kapcsolatban a túlegyszerűsítő, egydimenziós magyarázatok, az egymásnak is gyakorta ellentmondó és politikailag sokszor elfogult állítások tengerében.

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének tanulmánykötete Karl Marx születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg 2018 őszén.

Marx & Ideológia

 
Kiadó: L'Harmattan Könyvkiadó
Oldalak száma: 302
Kötés: papír / puha kötés
Súly: 460 gr
ISBN: 9789632363905
 
Kiadás éve: 2011
Idézettség és eladott példányok:

Egy olyan Marx képe bontakozik ki előttünk, aki a 19. század rohamosan változó viszonyai között önkorrekciókon, válságokon, kihívásokon keresztül keresi saját útját. Jelentős munka, amely a szerzõ elemzõ készségérõl, elméleti felkészültségének alaposságáról tanúskodik."
(Balogh István társadalomelméleti kutató, az MTA Politikatudományi Intézetének rendszerváltás utáni elsõ igazgatója)

„Kiss Viktor könyve bizonyítja, hogy elméleti kérdésekről is lehet közérthetően írni.Könyve a marxi ideológiaelméletek eredeti bemutatása. Friss, izgalmas és provokatív.”
(Szerdahelyi István esztéta, több eszmetörténeti és társadalomkritikai könyv szerzője)

„A posztmodern Marx megérkezett.”
(Fordulat, társadalomelméleti folyóirat)

Leértékelt társadalom

 
Kiadó: Új Mandátum Könyvkiadó
Oldalak száma: 264
Kötés: papír / puha kötés
Súly: 280 gr
ISBN: 0789000098186
 
Kiadás éve: 2009
Idézettség és eladott példányok:

A kötetben szereplő munkák mindegyike egy igen ellentmondásos posztbaloldali szituáció szülötte. Miközben a rendszerváltás utáni Magyarország, illetve a globális kapitalizmus egészében mind nyilvánvalóbban folytathatatlan, aközben a lázadás, a változás, az alternatíva hagyományos formái reménytelenek, használhatatlanok és elavultak. Ennek hatására elkerülhetetlen, hogy felülvizsgáljuk mindazt, amit eddig gondoltunk, és akik eddig voltunk…

A baloldaliság kísértetei

Oldalak száma: 192
Borító: FŰZVE
Súly: 220 gr
ISBN: 9799639494694

Kiadás éve: 2004
Idézettség és eladott példányok:

A korszak újjáéledő baloldala deklarálja, hogy a világ állása továbbra sincsen rendben. De nem tud túllépni azon az évszázados problémán, hogy mihez is kezdjen magával és a glóbusz ügyeivel, jelesül: merre is induljon a moralitás és a történelem keresztútján? Sajnos a ki, kinek a nevében, mit, hogyan, mikor stb. jellegű kérdésre adott válaszok általában nem képesek megragadni teljes magabiztossággal a politikai praxis egészét, s ennek eredménye, hogy a keletkező szakadékot – általában öntudatlanul – személyes tradíciók, indulatok és érzelmek nevében hidalják át. Ennek egyik példája, hogy még maga a morál és a történelem szavai sem nélkülöznek mindenfajta rájuk telepedett kontextust, asszociációt. Ezért, ha elavultnak minősítjük még magát a problémafelvetést is, nem az objektív valóság kényszerének, hanem csak saját gondolkodásunk csapdáinak engedünk. Már azért is, mert a baloldal nagy témái úgyis kikövetelik a maguk válaszát.